Ontgassen en gasmetingen

Ontgassen en gasmetingen

gasmeten in zeecontainers

Wanneer u containers importeert bestaat de kans dat er zich gassen in de container bevinden met risico’s voor de gezondheid of veiligheid. Dit kan omdat gas opzettelijk is ingebracht of door wrijving of uitdamping van de goederen en/of verpakking. De stoffen waar u aan moet denken zijn Methylbromide, Fosfine, Ammoniak, Koolmonoxide etc. Deze stoffen kunnen direct of op langere termijn gezondheidschade toebrengen of zelfs (accuut) dodelijk zijn. De aanwezigheid van gassen kunt u (laten) constateren aan de hand van gasmetingen. Visser Vakmensen verzorgt deze gasmetingen voor u en helpt u ook met de inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen.

ontgassen van zeecontainers

Wanneer er geconstateerd is dat er gas in een container zit dient hij ontgast te worden. In sommige gevallen kan dit door simpelweg te luchten. Hierbij kan het verplicht zijn om eerst een milieuvergunning aan te vragen. Ook kan het zijn dat luchten niet mag of niet voldoende is, dan dient er mechanisch geventileerd te worden. Na het luchten vindt er opnieuw een gasmeting plaats om te controleren of het veilig is om de container te betreden.

de wet inzake ontgassen en gasmetingen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verlangt bij import van zeecontainers dat u een vooronderzoek doet om te achterhalen of er zich bepaalde gassen in de containers bevinden. Daarnaast dient u maatregelen te nemen om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

wat u moet doen bij de import van zeecontainers

Concreet dienen de volgende zaken geregeld te zijn:

  • U dient de herkomst van de containerstromen te kennen en op basis daarvan al dan niet steeksproefsgewijs gasmetingen uit te laten voeren
  • U dient een beleidsplan, procedures en een werkinstructie te hebben voor de ontvangst van zeecontainers en de behandeling van ‘gascontainers’
  • U dient de desbetreffende medewerkers op te leiden hoe zij gas kunnen herkennen, wat de mogelijke gevaren zijn en hoe zij veilig moeten handelen bij de ontvangst van zeecontainers
  • De meetresultaten van de gasmetingen dient u 10 jaar lang te bewaren.

visser helpt met raad en daad

Visser helpt haar klanten met het opstellen van het beleidsplan, procedures en werkinstructies. Desgewenst leiden wij ook uw medewerkers op en uiteraard regelen wij ook de gasmetingen voor u. Wilt u meer weten over gasmetingen en ontgassen? Kunt u advies gebruiken? Neem contact op met Visser voor een vrijblijvend gesprek.